Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Правила и условия за ползване

Правила и условия за ползване

Тази интернет страница е собственост на Интернешънъл Асет Банк АД (Банката). Банката има правото да прави всякакви промени в информацията и условията без предварително уведомление. Уеб сайтът има само информационни цели. Нищо в неговото съдържание не е насочено към и не трябва да се разбира като изрично или подразбиращо се предложение, покана или привличане на клиенти от страна на Банката или свързано с нея дружество, за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка, нито като съдържащо съвет или препоръка относно такава сделка или инструмент.


Цялото съдържание на тази страница е предмет на авторското право на Банката, с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници, подстраници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на Банката.
Интернет страницата е създадена с общо-информационна цел. Банката се стреми да поддържа възможно най-актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Банката не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията, както и за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.


В настоящата страница е възможно да има препратки посредством хипервръзки. Банката не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната изчерпателност и достоверност), съдържаща се в сайтовете, към които са насочени съответните хипервръзки.


Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.


Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляря на авторското право - Интернешънъл Асет Банк АД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в страницата.
Банката не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.


Ако имате въпроси, свързани с интернет сайтa на Банката, може да се свържете се с нас на customercare@iabank.bg