Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Инвестиционно финансиране

Асет Инвестиционно финансиране

Асет Инвестиционно финансиране се предоставя на общини, клиенти на Банката, с цел финансиране на общински инвестиционни проекти в следните области:

 • Пътна инфраструктура;
 • Екологична инфраструктура;
 • Индустриални зони;
 • Благоустрояване;
 • Информационни технологии и мрежи;
 • Газификация;
 • Енергийно ефективни проекти;
 • Водоснабдяване и канализация;
 • Пречиствателни станции;
 • Инфраструктурата за преработка, оползотворяване и рециклиране на отпадъците и изграждане на площадки за събиране на битови отпадъци;
 • Изграждане на пазари за селскостопанска продукция;
 • Социално значими проекти.
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Банково обслужване бюджета на Общината по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД и представяне на комплексни услуги като: Откриване на картови сметки на служителите на Общината, с превод на работната заплата по тях и възможност за предоставяне на преференции, както и допълнителни отстъпки при ползване на пакети и при рефинансиране на кредит от друга банка;
 • Възможност за ползване на овърдрафт по картови сметки;
 • Възможност за депозитни сметки с гъвкаво управление на паричните средства;
 • Възможност за поставяне на банкомат и/или ПОС терминал в Общината;
 • Възможност за изграждане на Изнесено работно място (ИРМ) на Банката в помещение на сградата на Общината;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: До 10 000 000 лева или равностойност в EUR;
 • Срок на издължаване: Съгласно условията на обществената поръчка и особеностите на проекта;
 • Обезпечение: Залог на бъдещи вземания и допълнително обезпечение, приемливо за Банката.

Годишен лихвен процент:

 • БПКюлик (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за инвестиционни кредити) + надбавка по договаряне, съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията.


Такси и комисиони:

 • По договаряне и съобразно условията на обществената поръчка.
Mоже да се интересувате от: