Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Универсален ипотечен кредит

Асет Универсален ипотечен кредит

 • Висок максимален размер;
 • Дълъг срок на изплащане;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • По-нисък лихвен процент при ползване на пакетни програми "Асет Предимство" и "Асет Предимство+";
 • По-нисък лихвен процент при превод на трудово възнаграждение;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Възможност за безплатно издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard, при преференциален лихвен процент от 10%;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн

Асет Универсален ипотечен кредит има за цел финансиране на ремонтни и/или довършителни работи, реконструкция, покупка на обзавеждане, автомобил, финансиране на други текущи нужди, както и рефинансиране на други ипотечни и/или потребителски кредити, предоставени от други банки.

 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: от BGN 10 000 / EUR 5 000 до BGN 150 000 / EUR 75 000;
 • Срок на издължаване – до 20 години;
 • Гратисен период – до 6 месеца;
 • Начин на погасяване - анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляваща лихва;
 • Обезпечение: първа по ред ипотека върху недвижим имот.

Годишен лихвен процент

 • Кредитополучателят отговаря с цялото си имущество
Лева Евро
при анюитетни вноски:
РЛП  + 4.75 пр. п. 6 м. EURIBOR + 4.75 пр. п.
при равни вноски по главницата:
РЛП  + 5.00 пр. п. 6 м. EURIBOR + 5.00 пр. п.

 

Посочените лихвени нива са с включени отстъпки и са приложими при изпълнение на следните условия:

 • 0.25 пр. п. отстъпка при превод на работна заплата;
 • 0.25 пр. п. допълнителна отстъпка при избор на пакетна програма Асет Предимство +;
 • 0.25 пр. п. при издаване на кредитна карта MasterCard Standard. 
 • Кредитополучателят отговаря до размера на обезпечението по договора
Лева Евро
при анюитетни вноски:
РЛП + 9.00 пр. п. 6 м. EURIBOR + 9.00 пр. п.
при равни вноски по главницата:
РЛП + 10.00 пр. п. 6 м. EURIBOR + 10.00 пр. п.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (РПЛ за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочените по-горе фиксирани надбавки.

 

Посочените лихвени нива са без включени отстъпки:

 

Възможност за ползване на допълнителна отстъпка от лихвения процент, при изпълнение на следните изисквания:

Отстъпка 0.25 пр. п. Отстъпка 0.15 пр. п.
1. Ползване на пакетна програма за физически лица "Асет Предимство+". 1. Ползване на пакетна програма за физически лица "Асет Предимство".

 

Отстъпка 0.25 пр. п.
2. Превод на работна заплата по сметка  в банката за лицата, доказващи доход на база трудови правоотношения.

 

 

Отстъпка 0.25 пр. п.
3.  при издаване на кредитна карта MasterCard Standard. 

 

Отстъпките по 1., 2. и 3 могат да се прилагат кумулативно.


Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 120 лева;
 • за кредитен анализ – 0,20% върху разрешения размер, мин. 100 лева;
 • за месечно обслужване на картова/разплащателна сметка - 2.50 лева;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лева;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лева.

 

 

ГПР е 5.17% при кредит за 50 000 евро, с пълна отговорност на потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца. Изчислението е при променлив лихвен процент в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 4.75%, при превод на трудово възнаграждение, ползване на пакетна програма  "Асет Предимство +" и при издаване на кредитна карта MasterCard Standard.  Месечна анюитетна вноска за периода: 323.11 евро. Общо дължима сума: 79 414.91 евро. Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 30.09.2019 г. е -0.376%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

 

1. Данни за кредитора: Интернешънъл Асет Банк АД, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" №81-83.
2. Цели, за които може да се използва кредитът:
 • За ремонти и/или довършителни работи и реконструкция;
 • За покупка на обзавеждане, автомобил или финансиране на други текущи нужди;
 • За рефинансиране на други ипотечни и/или потребителски кредити, предоставени от други банки.
3. Видове обезпечения, включително, когато е приложимо, възможността тези обезпечения да са на територията на друга държава членка:

Първи ред по ипотека върху недвижим имот - жилищни, търговски или административни площи, собственост на потребителя или трето лице, находящ се на територията на република България, в градските жилищни райони.

 

Банката приема за обезпечение недвижими имоти, за които няма вписани противопоставими на Банката права.

 

Когато стойността на обезпечението спадне под минимално изискуемия от банката марж от 120%, Банката може да изиска допълнително обезпечение.

 4. Възможен срок на договора за кредит: До 20 години (Сборът от възрастта на клиента към момента на кандидатстване и срока на кредита не трябва да надхвърля 65 години.).
 5. Потребителят разполага със срок от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит:  Да.
 6. Вида на лихвения процент - фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с кратко описание на характеристиките на фиксирания и/или на променливия лихвен процент, включително и свързаните с тях последици за потребителя:

1. При договор за кредит, при който при принудително изпълнение потребителят носи отговорността по чл.133 от Закона за задълженията и договорите:

 

При равни вноски по главницата:

 • BGN: РЛП + 5.75 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 5.75 пр. п.

При анюитетни вноски:

 • BGN: РЛП + 5.50 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 5.50 пр. п.

2. При  договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от потребителя със съгласие на кредитора:

 

При равни вноски по главницата:

 • BGN: РЛП + 10.00 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 10.00 пр. п..

При анюитетни вноски:

 • BGN: РЛП + 9.00 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 9.00 пр. п.

За всички кредити, лихвените проценти са променливи и се формират от сбора на РЛП (Референтен лихвен процент) за кредити в лева + надбавка и 6 м. EURIBOR за кредити в евро + надбавка.

 

 

Променливият лихвен процент следва динамиката на пазара. недостатъкът на този тип лихви се проявява, когато пазарните индекси започнат да отбелязват ръст. Тогава погасителните вноски по кредита се коригират, като приемат по-високи стойности.

 

 

Референтният лихвен процент е пазарен индекс, представляващ „бенчмарк за лихвен процент“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014.

 

Пазарният индекс е 6-месечен EURIBOR.

 

Администратор на пазарния индекс е Европейският паричен институт (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu) към Европейската Банкова Асоциация.

 

Последици от приложението на пазарния индекс – пазарният индекс е променлива величина, котирана от независима за страните по договора трета страна. В тази връзка, посоченият тук годишен процент на разходите (ГПР) подлежи на промяна, в случай че котираната стойност на приложеният пазарен индекс се промени. Референтният лихвен процент се определя и актуализира съгласно приложимата от банката Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити на физически лица – потребители и Плана на банката за определяне на действията, които ще се предприемат в случай на съществена промяна на използваните пазарни индекси или спиране на тяхното изготвяне.

 7. Чуждестранната валута или валути, когато е приложимо за кредита, включително разяснения на рисковете от възможни движения в обменния курс на чуждестранната валута или валути, които може да се отразят върху размера на общата сума, дължима от потребителя; изискването не се прилага за кредити, предлагани в евро на потребител, чийто доход е в левове, и за кредити, предлагани в левове на потребител, чийто доход е в евро:

Банката предоставя кредити в лева и евро на потребители с доходи в лева и евро.
 8. Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя и ГПР по кредита:

ГПР е 5,75% при кредит за 50 000 евро с пълна отговорност за потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца при анюитетен погасителен план, и при следните такси:

 

 • за първоначално приемане на документи – 120 лв. с ДДС;
 • за кредитен анализ – 0.2% върху разрешения размер,  мин.100 лв.;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка - 2.50 лв.;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лв. с ДДС;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лв. с ДДС;
 • държавна такса за вписване на ипотека – 0,1% от размера на кредита, мин. 10 лв.

 

Изчислението е при променлив лихвен процент, в размер на 6-месечен EURIBOR + 5,50%. Стойността на индекса към 30.09.2019 г. е -0.376%, като за изчислението е приета стойност "0" (нула).

 

Общо дължима сума: 83 125,96 евро.

 

Общо разходи по кредита: 33 125,96 евро

 9. Възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит:

Пазарна оценка на имота

Нотариални такси.

Възможни такси и разноски по ГПК.

 10. Начините за изплащане на кредита, включително пример за броя, периодичността и размера на погасителните вноски:

Видовете погасителни планове са следните:

 • На равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • На равни анюитетни месечни вноски, включително лихва и главница;

Кредитът се изплаща на месечни вноски, (до 240 месечни вноски), независимо от избрания вид на погасителен план.

 

 

В примера даден по т. 8, месечните вноски са 240 анюитетни месечни вноски с размер 343,94 евро.

 11. При кредити с плащане само на дължимата лихва - чсен и точен текст, че спазването на сроковете и условията на договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредита:  Не е приложимо.
 12. Условията, пряко свързани с предсрочно погасяване на кредита:

 Дължи се комисиона от:

 • 1% при предсрочно погасяване на кредита преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • 0% след това.
 13. Когато е необходима оценка на имота - кой осигурява извършването на оценката и дали възникват разходи за потребителя: Необходима e оценка на предоставеното за обезпечение имущество. Тя се извършва от сертифициран външен оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители и посочен в утвърден от Банката списък, за сметка на потребителя е и не е включена в цената от посочения представителен пример по т. 8.
 14. Допълнителните услуги, които потребителят е длъжен да ползва, за да получи кредита или за да получи кредита при предлаганите условия, и когато е приложимо, разяснение, че потребителят има право да ползва допълнителните услуги от друго лице, различно от кредитора:

Задължително условия за сключване на договора за кредит е сключване на имуществена застраховка на приетото обезпечение в полза на Банката, за всички относими застрахователни рискове, съгласно Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители - за целия срок на кредита. За да е безплатна за потребителя, застраховката следва да се сключи със ЗАД "Асет Иншурънс" АД.

 

Банката предлага пакети Асет Предимство/Асет Предимство+., както и издаване на кредитна карта Mastercard Standard. Ползването на пакета и/или кредитната карта води до кумулативно намаляване на описания по-горе лихвен процент по кредита. Сключването на договор за пакета с допълнителни услуги и/или договор за издаване и ползване на кредитна карта не е задължително условие за сключване на договора за кредит.

 

В случай че има сключен договор за пакет с допълнителни услуги и/ли договор за кредитна карта и Потребителят прекрати действието му/им през време на действие на договора за кредит, лихвеният процент по кредита се променя според вида на прекратения договор и в съответствие с размера на предоставената допълнителна отстъпка.

 

Потребителят открива и поддържа разплащателна сметка за обслужване на кредита.

 15. Предупреждение за възможните последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит: Банката има право да обяви част/целия кредит за предсрочно изискуем, в т.ч да начислява обезщетение върху предсрочно изискуемата сума и да пристъпи към принудително изпълнение върху учреденото обезпечение по договора или върху цялото имущество на потребителя в съответствие с избраната от потребителя отговорност по договора и съгласно условията по "Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители".

 

с размер  343,94 евро
Необходима e оценка на предоставеното за обезпечение имущество. Тя се извършва от сертифициран външен оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители и посочен в утвърден от Банката списък, за сметка на потребителя е и не е включена в цената от посочения представителен пример по т. 8.
 

Задължително условия за сключване на договора за кредит е сключване на имуществена застраховка на приетото обезпечение в полза на Банката, за всички относими застрахователни рискове, съгласно Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители - за целия срок на кредита. За да е безплатна за потребителя, застраховката следва да се сключи със ЗАД "Асет Иншурънс" АД.

Банката предлага пакети Асет Предимство / Асет Предимство+., както и издаване на кредитна карта Mastercard Standard.Ползването на пакета и / или кредитната карта води до кумулативно намаляване на описания по-горе лихвен процент по кредита. Сключването на договор за пакета с допълнителни услуги и / или договор за издаване и ползване на кредитна карта не е задължително условие за сключване на договора за кредит. В случай че има сключен договор за пакет с допълнителни услуги и / или договор за кредитна карта и Потребителят прекрати действието му / им през време на действие на договора за кредит, лихвеният процент по кредита се променя според вида на прекратения договор и в съответствие с размера на предоставената допълнителна отстъпка.

Топ оферта по ипотечен кредит „Асет Универсален ипотечен кредит“ предлага изключително изгодни условия и е предназначена за всички клиенти на банката, осигуряващи се на максималния за страната осигурителен праг - 3 000 лв.  

 

Годишен лихвен процент:

 • Кредитополучателят отговаря с цялото си имущество
Лева Евро
при анюитетни вноски:
РЛП + 4.25 пр. п. 6 м. EURIBOR + 4.25 пр. п.
при равни вноски по главницата:
РЛП + 4.50 пр. п. 6 м. EURIBOR + 4.50 пр. п.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (РЛП за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в лева и евро) + посочените по-горе фиксирани надбавки.

 

Посочените лихвени нива са с включени отстъпки и са приложими при изпълнение на следните условия:

 • 0.75 пр. п. отстъпка при превод на работна заплата;
 • 0.25 пр. п. допълнителна отстъпка при избор на пакетна програма Асет Предимство +;
 • 0.25 пр. п. при издаване на кредитна карта MasterCard Standard. 

   

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – без такса;
 • за кредитен анализ – 0,20% върху разрешения размер, мин. 100 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка - 2.50 лева;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лева;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лева.

 

 

ГПР е 4.64% при кредит за 50 000 евро, с пълна отговорност на потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца. Изчислението е припроменлив лихвен процент в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 4.25%, при превод на трудово възнаграждение, ползване на пакетна програма  "Асет Предимство +" и при издаване на кредитна карта MasterCard Standard.  Месечна анюитетна вноска за периода: 309.62 евро. Общо дължима сума: 75 114.86 евро. Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 30.09.2019 г. е -0.376%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

Mоже да се интересувате от: