Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Потребителски кредит с превод на работна заплата

Потребителски кредит с превод на работна заплата

Без проследяване на целевото разходване на средствата;

 • Без такса за първоначално приемане на документи за клиенти с доказан максималeн осигурителен доход;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна безконтактна дебитна карта Debit Mastercard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.

Потребителският кредит с превод на работна заплата се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.

 

 Кредитът се предоставя на:

 • пълнолетни, дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, работещи на безсрочен трудов договор, които не са в изпитателен срок;
 • еднолични търговци;
 • физически лица, получаващи доходите си от стопанска дейност и други дейности по граждански правоотношения;
 • свободни професии – нотариуси, лица на частна медицинска практика и др.;
 • лица в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи.
 •  Максимален размер:

          - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход: до 50 000 лева или равностойността  в евро;

          - За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 лева до максималния осигурителен доход: до 25 000 лева или равностойността в евро.

 •  Минимален размер:

          - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход: 5 000 лева или равностойността в евро;

          - За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 лева до максималния осигурителен доход: 1 000 лева или равностойността в евро.

 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване – до 144 месеца;
 • Начин на погасяване:

          равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница;

          равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;

 • Гратисен период: по преценка на Банката и в зависимост от желанието на клиента.
 • Обезпечение:

          - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход: за суми до 30 000 лева – залог на вземане по трудов договор;

          - За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 лева до максималния осигурителен доход: за суми до 15 000 лева – залог на вземане по трудов договор;

          - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход: за суми над 30 001 лева – 1 съдлъжник физическо или юридическо лице и залог на вземане по трудов договор;

          - За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 лева до максималния осигурителен доход: за суми над 15 001 лева – 1 съдлъжник физическо или юридическо лице и залог на вземане по трудов договор.

 • По преценка на Банката е възможно да се изиска и втори съдлъжник.
Лева Евро
 За клиенти с доказан максимален осигурителен доход 3 000 лева
 РЛП + 5.00% 6 м. EURIBOR + 5.00% 
  За клиенти с доказан осигурителен доход от 1 500 до 2 999 лева
РЛП + 6.80%  6 м. EURIBOR + 6.80%
За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 до 1499 лева
 РЛП + 7.80%  6 м. EURIBOR + 7.80%

Преференциалният лихвен процент, се предоставя при сключена една от двете пакетни програми:

 

1. Пакетна програма „Асет Предимство +“;

2. Пакетна програма „Асет Предимство“.

 

Ако няма открита пакетна програма, лихвеният процент се увеличава с 1.00%.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (РЛП за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочената по-горе фиксирана надбавка.

 

 Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи за клиенти с доказан максимален осигурителен доход – Без такса;
 • за първоначално приемане на документи за клиенти с доказан осигурителен доход от 800 лева до максималния осигурителен доход – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0.75% върху разрешения размер, мин. 30 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка - 2.50 лева

 

ГПР е 6.30% при кредит в размер на 15 000 лева, променлив лихвен процент 5.15%, формиран на базата на РЛП + надбавка 5.00%, за срок от 120 месеца. Месечна анюитетна вноска за периода: 160.20 лева. Общо дължима сума: 20 056.54 лева. Стойността на РЛП към дата 10.01.2020 г. е 0.15%.

 

ГПР е 6.36% при кредит в размер на 15 000 лева, променлив лихвен процент 5,21%, формиран на базата на РЛП + надбавка 5,00% пр.п., за срок от 120 месеца. Месечна анюитетна вноска за периода: 160.64 лева. Общо дължима сума: 20 109.59 лева. Стойността на РЛП към дата 01.01.2019 г. е 0,21%.