Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Документи

Документи

БАНКОВИ СМЕТКИ В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД


Интернешънъл Асет Банк АД открива и обслужва всички видове банкови сметки, съгласно чл.6 от Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

 

Интернешънъл Асет Банк АД се стреми към установяване и поддържане на отношения основно с клиенти - резиденти, т.е. български юридически и физически лица. Кредитната институция следва изключително консервативна политика и извършва разширен анализ и преценка за целесъобразност по отношение откриване на платежни сметки на нерезиденти – юридически лица, в т.ч. и на български дружества с чуждестранни собственици и особено на сметки на чуждестранни юридически лица с регистрация извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и САЩ и в частност такива, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 

Интернешънъл Асет Банк АД изгражда коректни отношения с клиентите си, основани на взаимно доверие и спазване на изискванията за прозрачност, свободна и открита комуникация и отчетност. Основни принципи при изграждането на тези взаимоотношения са доброто познаване на бизнес партньорите и клиентите, както и стриктното спазване на нормативните изисквания, включително регулациите за превенция на изпирането на пари и в областта на данъчното облагане.За откриване на платежна (банкова) сметка е необходимо да се представят следните документи:

За физически лица (ФЛ):

 1. Документ за самоличност;
 2. Документ за пребиваване (за чуждестранни ФЛ);
 3. Пълномощно, в случай, че физическото лице се представлява от пълномощник (нотариално заверено);
 4. Документ за самоличност на пълномощника;
 5. Документи относно данъчния статус на клиента (напр. FATCA, DAC и др.).

За юридически лица (ЮЛ):

 1. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
 2. Устав / Дружествен договор / Учредителен акт;
 3. Документ за самоличност на законния представител;
 4. Пълномощно, в случай, че ЮЛ се представлява не от законните си представители, а от упълномощено от тях лице/а с нотариално заверено пълномощно, в което се индивидуализират лицата, които ще се разпореждат със сметката и предоставените им права;
 5. Документ за самоличност на пълномощника;
 6. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, когато е приложимо;
 7. Лицензия, разрешение и регистрация (при наличие на такава);
 8. Документи относно данъчния статус на клиента (напр. FATCA, DAC и др.).

Всички официални документи трябва да са преведени на български език от заклет преводач и трябва да са надлежно легализирани или заверени с “Апостил”(при страна, ратифицирала Хагската конвенция).

 

*За ЮЛ, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, се подава единствено информация за ЕИК на дружеството.

**В зависимост от типа на клиента и ползвания продукт, банката си запазва правото да изисква и други документи.

В настоящия раздел на Интернет сайта и в банковите салони на Интернешънъл Асет Банк АД потенциалните и настоящи клиенти на банката могат да се запознаят с всички действащи Общи условия, приложими към договори за финансови услуги:

 

      

              ДОКУМЕНТ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСИТЕ

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННИ КАНАЛИ

 

АРХИВ