Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Кредит Асет Професионалист

Кредит Асет Професионалист

 • Улеснена процедура за предоставяне на овърдрафт по разплащателна сметка на лица, упражняващи свободни професии;
 • Висок максимален размер на кредита – 150 000 лева или равностойност в друга валута;
 • Възможност да теглите/плащате суми по-големи от наличностите по сметката Ви;
 • Разполагате с достъп до средствата Ви по всяко време посредством терминалните устройства: банкомат (АТМ) или ПОС;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Възможност за безплатно издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard с преференциален лихвен процент от 10%;
 • Конкурентни лихви, такси и комисиони

Асет Професионалист e вид кредит – бизнес овърдрафт, позволяващ на лицата, които упражняват свободни професии (лекар, зъболекар, фармацевт, адвокат, нотариус, дипломиран експерт счетоводител, архитект и ЧСИ), да превишават салдото си по разплащателна сметка до предварително договорен лимит. За целта е необходимо, разплащателните сметки на клиентите да са на банково обслужване в Интернешънъл Асет Банк АД.

Кредитът се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства, като максималният размер на овърдрафта се определя в зависимост от предоставеното от клиента обезпечение.

 • Размер – до BGN 150 000 или равностойност в чужда валута;
 • Срок на издължаване:
  - до 60 месеца за кредити до 30 000 лева;
  - до 180 месеца за кредити над 30 000 лева, от които първите 36 месеца без погасителен
    план, а за останалия период – с не по-малко от 4 годишни погасителни вноски, по предложение на клиента;
 • Начин на погасяване: автоматично погасяване с получаване на суми по разплащателната сметка и съгласно утвърден погасителен план;
 • Обезпечение:
  - до BGN 10 000 – застраховка „Злополука и трайна загуба на трудоспособност”;
  - от BGN 10 000 до BGN 30 000 – поръчителство на минимум 1 физическо или юридическо
    лице и/или залог на движима вещ/ипотека на недвижимо имущество;
  - от BGN 30 000 до BGN 150 000 – ипотека на недвижимо имущество и/или поръчителство
    на минимум 1 физическо или юридическо лице и/или залог на движима вещ

Годишен лихвен процент

 

 • При договори за кредит, с ипотечно обезпечение:
              Лева              Евро
За доказан доход:
    РЛП + 4.75%  6 м. EURIBOR + 4.75%
  За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг:
    РЛП + 6.25%  6 м. EURIBOR + 6.25%

 

 

 • При договори за кредит без ипотечно обезпечение:
Лева Евро
  За доказан доход:
   РЛП + 5.50%  6 м. EURIBOR + 5.50%
 За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 
    РЛП + 7.00%  6 м. EURIBOR + 7.00% 

 

* Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (РЛП за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочените по-горе фиксирани надбавки.

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 120 лева;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 100 лева;
 • за месечно обслужване на картова/разплащателна сметка – 1 лев;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лв.;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лв.;
 • за обработка на документи за предоговаряне на отделни условия – 180 лева;
 • за подготовка на заявление за вписване на залог в регистър по ЗОЗ или за подготовка на документи за учредяване на реален залог – 60 лева
Mоже да се интересувате от: