Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Техника

Асет Техника

Асет Техника е инвестиционен кредит с цел придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, на база сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните програми на Европейския съюз:

 • ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020;
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020;
 • Програма морско дело и рибарство 2014-2020.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, земеделски производители и ЕТ, които са бенефициенти по програми на Европейския съюз, с бизнес история не по-малко от 12 месеца.

 • Висок максимален размер;
 • Без изискване за ипотечно обезпечение;
 • Дълъг срок на изплащане, достигащ до 7 години;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Възможност за ползване на гратисен период до 12 месеца;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства / постъпване на финансовата помощ;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Възможност за безплатно издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard на собствениците/управителите на фирмата, с преференциален лихвен процент от 12%;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: до BGN 1 000 000 / EUR 500 000;
 • Срок на издължаване: до 84 месеца;
 • Гратисен период: до 12 месеца;
 • Начин на погасяване: по договаряне, съгласно утвърден погасителен план;
 • Собствено участие на клиента: мин. 10% от стойността на закупуваните машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, без ДДС или размера на авансовото плащане по договор + ДДС;
 • Обезпечение:
  - Залог на безвъзмездната финансова помощ по съответната програма на Европейския съюз, като с получаването и се погасява съответната част от главницата на кредита или целия кредит;
  - Особен залог на закупените нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства.

Годишен лихвен процент:

   Лева  Евро
 Плаващ лихвен процент  мин. 4,95% мин. 4,75%

 

Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от РЛП/6м. EURIBOR + надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента.

 

Такси и комисиони:

Mоже да се интересувате от: