Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Експортно финансиране при застрахован риск

Експортно финансиране при застрахован риск

Експортното финансиране при застрахован риск се предоставя на клиенти на Банката за покупката на суровини и материали (вносни или с местен произход) с цел производство на стоки за износ, както и закупуване на стоки за износ. Финансирането се предоставя под формата на кредит за оборотни средства с погасителни вноски или кредитна линия. С този продукт се цели насърчаване на експортния потенциал на фирмите, при условия на застрахован финансов риск от Българската агенция за експортно финансиране (БАЕЗ).


Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, с бизнес история не по-малко от 12 месеца. 

 • Конкурентни лихвени нива;
 • Размерът на финансирането се определя според потребностите на фирмата;
 • Преференциални лихви за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит в Интернешънъл Асет Банк АД;
 • Възможност за договаряне на гратисен период;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги
 • Размер – по договаряне, на база потребностите на фирмата;
 • Валута: BGN, EUR, USD;
 • Срок на издължаване – до 36 месеца;
 • Собствено участие – по договаряне;
 • Начин на погасяване:
  - при оборотен кредит – с месечни вноски по главница и лихва и гратисен период до 3 месеца; 
  - при кредитна линия –намаляващ плафон (сума за усвояване и погасяване в рамките на
    разрешения лимит) на кредитна линия за последните месеци от договорения период; 
 • Обезпечения:
  - застрахователна полица, издадена от одобрена от Банката застрахователна компания, покриваща съответния търговски и/или нетърговски риск;
  - активи на фирмата или на трети задължени лица;
  - залог върху бъдещо вземане по договори за износ

Годишен лихвен процент:

 

РЛП/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне.


Такси и комисиони:

Съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Mоже да се интересувате от: