Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Оборотно финансиране срещу вземания по непрехвърляеми акредитиви (износ)

Оборотно финансиране срещу вземания по непрехвърляеми акредитиви (износ)

Сконтирането на вземания по акредитиви (износ) представлява финансиране на търговски вземания, по които са открити акредитиви с отложено плащане. Финансирането се предоставя на клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД за осигуряване на оборотни средства, при продажби с договореност за отложено плащане.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица или ЕТ, с бизнес история не по-малко от 36 месеца, както следва: 

 • производствени и търговски компании, които имат търговски вземания, произтичащи от открити акредитиви с отложено плащане;
 • компании, които нямат икономическа свързаност със своите контрагенти

Условия:

 • срок на отложеното плащане по всяка отделна доставка/услуга съгласно договор – от 30 до 180 дни;
 • наличие на вземания, подлежащи на сконтиране по открити акредитиви за износ, произтичащи от доставки (износ) на стоки или извършване на услуги;
 • вземанията да не са обременени с тежести;
 • да се представят документи за извършен износ, съгласно условията на договора за доставка/услуга и наличие на потвърден падеж на плащане от банката издател на акредитива
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Конкурентни нива на комисиона за управление и такси;
 • Позволява гъвкаво увеличаване нивата на финансиране на търговския оборот;
 • Без необходимост от допълнителни обезпечения;Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги
 • Размер: до 80% от стойността на акредитива;
 • Валута: BGN, EUR, USD;
 • Срок на издължаване: до 6 месеца;
 • Начин на погасяване: служебно с получените суми от акредитива по разплащателната сметка на фирмата;
 • Обезпечение: 
  - залог по реда на Закона за особените залози на вземането по договор и фактурите за износа;
  - залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение

Годишен лихвен процент:

 

РЛП/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка.

 

Такси и комисиони:

 

Mоже да се интересувате от: