Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Инвестиционен кредит

Инвестиционен кредит

Инвестиционният кредит се предоставя с цел придобиване на земя и сгради, строителство и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини, закупуване на машини, оборудване и транспортни средства (включително и употребявани), придобиване на нематериални активи (лицензи, патенти и др.), изграждане на инфраструктурни съоръжения.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица с бизнес история не по-малко от 12 месеца.

 • Висок максимален размер, в зависимост от предвидените дейности по проекта;
 • Дълъг срок на изплащане, достигащ до 10 години;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Избор от различни валути на финансиране;
 • Възможност за ползване на гратисен период;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги
 • Валута: BGN, EUR, USD, CHF;
 • Размер:
  - минимална стойност на инвестицията – 15 000 лева;
  - максимална стойност на инвестицията - 3 000 000 лева или равностойността им във валута, в зависимост от бизнес плана на кредитополучателя;
 • Срок на издължаване: до 120 месеца;
 • Гратисен период:  в зависимост от естеството на проекта и срока за въвеждане в експлоатация;
 • Начин на погасяване: съгласно утвърден погасителен план Собствено участие на клиента: мин. 15 % от стойността на финансирания проект без ДДС;
 • Обезпечение: всички допустими от действащото законодателство, вкл. – за обезпечение се приемат и активи, които са предмет на инвестиционния проект

Годишен лихвен процент:

РЛП/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне – съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията. Преференциални лихвени нива за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката.

 

Такси и комисиони: Съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Mоже да се интересувате от: