Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Обучения за заети лица

Обучения за заети лица

Ново

Приоритет на процедурата „Обучения за заети лица“ е подобряване на равният достъп до възможностите за учене през целият живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната сила, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез насърчаване на гъвкави процеси на учене, както и чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции.

 

Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата „Обучения за заети лица“ ще се предоставят обучения за работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

 

Дата на обявяване на процедурата: ноември 2015 г.

  • Работодатели – микро, малки, средни и големи предприятия
  • Социални партньори
  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
  • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;
  • Дейности за организация и управление;
  • Дейности за информиране и публичност.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

  • при режим "Групово освобождаване" за микро и малки предприятия - 70%, за средни предприятия - 60%, за големи - 50%;
  • при режим "държавни помощи" за микро, малки и средни предприятия - 100%.

Размер на помощта:

  • по Компонент "Групово освобождаване" - от 15 000 до 3 911 660 лева;
  • по Компонент "Държавна помощ" - от 15 000 до 391 166 лева.