Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Добри и безопасни условия на труд

Добри и безопасни условия на труд

Ново

Целта на операцията е осигуряването на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начини за постигане на напредък в тази посока.

 

Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора.

 

Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната, като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, включително с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място.

 

Дата на обявяване на процедурата: ноември 2015 г.

 • Работодатели – микро, малки, средни и големи предприятия
 • Социални партньори
 • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, включително възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси.
 • Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период от 12 месеца.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:
   - Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
   - Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
   - Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
   - Обучение на работници и служители, относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретно работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
   - Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика;
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.;
 • Дейности за организация и управление;
 • Дейности за информиране и публичност.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ:

 • За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия - 100% безвъзмездна финансова помощ;
 • За бенефициенти – големи предприятия – минималното съфинансиране е в размер на 20% от безвъзмездната финансова помощ.