Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомления
Уведомления
 • Уведомление

  Във връзка с обявеното от Българска Народна Банка преустановяване, считано от 01.07.2018г., котирането на пазарния индекс SOFIBOR, отразено в приетите изменения в Закона за кредитните институции (обн. ДВ, бр. 51 от 19.06.2018г.), Ви уверяваме че лихвената политика на Банката няма да...

 • Уведомление

  Уважаеми клиенти,   Напоследък публичното пространство изобилства от информация за опити за измами, осъществявани чрез електронната поща от злонамерени изпращачи, представящи се от името на финансови институции. В тази връзка и с цел да се предпазите от такива измами, искаме...

 • Уведомление

    Във връзка с прилагането от 25 май 2018г. на Общия регламент за защита на данните, ръководството на Интернешънъл Асет Банк АД (Банката) би искало да се обърне към всички физически лица, чиито лични данни се обработват от Банката, в качеството й на администратор на лични...

 • Промени в Общи условия, приложими към договорите с клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД в качеството й на инвестиционен посредник

  Уважаеми клиенти,   Уведомяваме Ви, че на 30.04.2018 г. Интернешънъл Асет Банк АД прие изменения в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД в качеството й на инвестиционен посредник (Общи условия), в сила от 01/05/2018 г.  ...

 • Чекове в AUD – прекратяване на услуга

  Уведомяваме ви, че считано от 16.04.2018г ., Commonwealth Bank of Australia преустановява издаването на банкови поименни чекове в AUD ,  платими при Интернешънъл Асет Банк АД. Уведомяваме ви също, че издадените преди 16.04.2018г . чекове ще продължат да бъдат приемани и...

 • Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

  На 22 март 2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения:   приемане на годишния доклад за дейността и одобряване на одитираните финансови отчети; отнасяне на цялата печалба...

 • Дейности с виртуални валути

  Уважаеми клиенти,               Обръщаме внимание, че с оглед защита на интересите на своите клиенти и липсата на правна регулация на европейско и национално ниво Интернешънъл Асет Банк АД не купува, регистрира или...

 • Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар (ОТС сделка) с акции на публичното дружество Елана Агрокредит АД (борсов код 0ЕА).

  Дата на сделката: 23.01.2018 г. Емитент: Елана Агрокредит АД Емисия: BG1100040101 (борсов код: 0ЕА) Вид на финансовия инструмент: обикновени акции Брой акции, обект на сделката: 38 000 Цена за една акция: 0,705 лева Валута на сделките: BGN Дата и час на...

 • Идентификатор на юридически лица (LEI)

  Уважаеми клиенти,   Във връзка с новите изисквания съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 на ЕП и на Съвета от 15.05.2014 г.( чл.26, параграф 6 ) и Регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28.07.2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 ( чл.13, параграф 2 ), от...