Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

На 28 март 2019 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения:

 • приемане на годишния доклад за дейността и одобряване на одитираните финансови отчети;
 • отнасяне на цялата печалба за изминалата година във фонд “Резервен” като подкрепа за по-нататъшното развитие на институцията.

Въпреки динамичната икономическа среда и множеството предизвикателства, Интернешънъл Асет Банк АД приключи 2018 година успешно, с положителен финансов резултат от 11 345 хил. лева, като печалбата след данъци за периода е в размер на 10 369 хил.лева. Сумата на общите балансови активи, управлявани от финансовата институция в края на изминалата година достигна 1 438 893 хил. лева, което трайно затвърждава възходящата тенденция от предходните години и представлява увеличение с близо 5% спрямо същия период на 2017. Следвайки своята стратегия за последователен, но постоянен растеж, Банката привлече нови клиенти, допълни продуктовото си портфолио, подобри условията в приоритетни клиентски сегменти и укрепи своите пазарни позиции. Ръстът на активите сам по себе си е показател за запазено доверие, напредък в развитието на дейността и капацитет за бъдещо развитие. Ръстът на брутния кредитен портфейл на Интернешънъл Асет Банк АД, формиран от клиенти, различни от кредитни институции, в размер на 9.68%, също е доказателство за успешно прилаган бизнес модел. По отношение структурата на портфейла, най-значителна е експозицията на Банката в корпоративния сектор, в частност малките и средни предприятия, като през годината институцията запази традициите си и продължи да обслужва успешно този сегмент. Наред с това, в условията на силна конкуренция от предлагани продукти, Интернешънъл Асет Банк АД успя да реализира увеличение на обема от кредити предоставени както на предприятия, така и на небанкови финансови институции и на граждани и домакинства.

 

Чрез развиването на иновативни продукти и услуги и залагайки на качеството, съчетано с индивидуалния подход Банката следва ясна управленска стратегия, която препотвърждава целите ѝ за 2019 година:

 • запазване корпоративния профил на Банката, с приоритет малки и средни предприятия по отношение на активните операции, увеличаване на кредитния портфейл в съответствие с темпа на развитие на икономиката, като същевременно се поддържат високи стандарти за оценка и управление на кредитния риск;
 • решително засилване на активните операции и разширяване капацитета за генериране на приходи, с акцент върху финансиране на перспективни проекти, свързани с програмите за усвояване на средства от фондовете по оперативните програми на ЕС, ползотворното сътрудничество с общински и държавни структури и предлагане на иновативни и гъвкави финансови продукти и услуги, напълно съобразени с финансовите нужди на клиентите;
 • диверсифициране на източниците на финансиране и подкрепа на растежа с устойчив и балансиран микс от привлечен ресурс от индивидуални, корпоративни и институционални клиенти;
 • установяване на отношения с нови банки – партньори извън традиционния европейски регион, както и поддържане на дългогодишните такива;
 • разширяване на богатия асортимент от предлагани банкови карти;
 • увеличаване на броя на потребителите на платформата за интернет банкиране Асет Онлайн и стартиране на приложение Асет Мобайл;
 • поддържане на адекватна ликвидност и нужните превантивни нива на буфери и резерви в съответствие с пазарната среда и нормативните изисквания;
 • следване на умерено консервативна инвестиционна стратегия;
 • прецизирано развитие на рисковите операции, адекватен процес на оценка, капиталово планиране и управление;
 • усъвършенстване на техническото, технологичното и програмното осигуряване на Банката и сигурността на системите.