Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление относно предоставяне на данни за целите на автоматичния обмен на финансова информация

Уведомление относно предоставяне на данни за целите на автоматичния обмен на финансова информация

Уважаеми клиенти,

 

уведомяваме Ви, че съгласно нормите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Интернешънъл Асет Банк АД (Банката), ЕИК 000694329 следва да предоставя веднъж годишно по електронен път в срок до 30 юни на годината, следваща отчетния период, на Националната агенция за приходите (НАП) финансова информация с определени реквизити. През 2016 година ще бъде обменена информация съгласно споразумението между България и САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, подписано в София на 5 декември 2014 г. и приложимите разпоредби на ДОПК.

 

Най-общо споразумението FATCA има за цел да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци от местни лица за данъчни цели на САЩ, които пряко или непряко инвестират извън САЩ чрез чуждестранни финансови институции.

 

Съгласно действащото законодателство Банката не открива нова сметка и може да закрие финансова сметка на лице, което откаже да предостави декларация и/или документални доказателства по отношение на държавата/ите, на които се явява местно лице за данъчни цели и това води до невъзможност за Банката да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация.

 

В случай че сте местно лице за данъчни цели на САЩ или на друга участваща юрисдикция, в изрично предвидените от закона случаи, Банката има задължение да предостави на НАП информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни, наличност или стойност по сметка, както и реализираните по сметката доходи, като тази информация може да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно ДОПК и да бъде предоставена на съответната юрисдикция (държава). В съответствие със Закона за защита на личните данни всяко физическо лице, за което се обработва информация по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, има право на достъп и коригиране на отнасящите се за него лични данни.