Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

На 29 февруари 2016 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения:

  • приемане на годишния доклад за дейността и одитираните финансови отчети;
  • отнасяне на цялата печалба за изминалата година във фонд “Резервен” като подкрепа за по-нататъшното развитие на институцията;
  • назначаване на специализираното одиторско предприятие “БДО България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2015 година.

Въпреки динамичната икономическа среда, Интернешънъл Асет Банк АД приключи 2015 година успешно, с положителен финансов резултат от 4 763 хил. лева, като печалбата след данъци е в размер на 4 223 хил. лева. Сумата на общите балансови активи, управлявани от финансовата институция в края на изминалата година достигна 1 198 379 хил. лева, което затвърждава възходящата тенденция от предходни години и представлява увеличение с над 8% спрямо същия период на 2014. Депозитната база и през 2015 нараства стабилно с над 85 млн. лева или повече от 8%, като от тях ръстът на средства от граждани и домакинства е в размер на близо 131 млн. лева.

И през настоящата 2016 г. банката ще продължи усилията в посока запазване на положителното си развитие, като планира допълнително разнообразяване на продуктовото си портфолио, с цел утвърждаване на подхода за предоставяне на гъвкави, иновативни и конкурентни продукти своите клиенти – юридически, физически лица и бюджетни разпоредители.