Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление относно автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

Уведомление относно автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

Уважаеми клиенти,


Считано от 01.01.2016 г. влиза в сила Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК). С него в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 09/12/2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, разпоредби във връзка с прилагането на подписаното между правителствата на България и на САЩ на 05/12/2014 г. споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 47 от 2015 г.), както и на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки по линия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.


Съгласно ДОПК Интернешънъл Асет Банк АД в качеството си на предоставяща информация финансова институция събира информация от клиентите си относно принадлежност за данъчни цели към съответна държава, информация за данъчен номер и др., въз основа на декларация, подкрепена с необходимите документални доказателства. ЗИД на ДОПК предвижда имуществена санкция, ако се открие нова сметка, без да са събрани необходимите декларации и документални доказателства, предвидени в процедурите за комплексна проверка. Допълнителна информация, попълване на декларация и/или документални доказателства могат да бъдат поискани и от клиентите по отношение на съществуващи сметки.


След идентифициране на клиентите банките в предвидените законово случаи следва да подават информация в стандартна форма към Национална агенция за приходите (НАП) на годишна база по отношение на сметките на лица, които са местни за данъчни цели на участващи юрисдикции (държави). НАП осъществява автоматичен обмен на финансова информация с компетентния орган на всяка участваща юрисдикция.