Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление за сделки на извън регулиран пазар с акции на публично дружество

Уведомление за сделки на извън регулиран пазар с акции на публично дружество

Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (OTC сделка) с акции на публичното дружество Випом АД (борсов код 4VI)

Дата на сделката: 17.11.2015 г.

Емитент: Випом АД

Емисия: BG11VIVIT15 (борсов код: 4VI)

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции

Съвкупен брой акции, обект на сделката: 62 673 броя

Цена за една акция: 3.20 лева

Валута на сделките: BGN

Дата и час на регистриране на прехвърлянето: 17.11.2015 г., 14:02 часа

Дата на сетълмент: 17.11.2015 г.

Дата на публикуване: 17.11.2015 г., 14:02 часа

X
X