Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление за сделка на извън регулиран пазар с акции на публично дружество

Уведомление за сделка на извън регулиран пазар с акции на публично дружество

Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публичното дружество Инфра Холдинг АД  (борсов код RA8).
Дата на сделката: 01.10.2015
Емитент: Инфра Холдинг АД
Емисия: BG1100004081 (борсов код: RA8)
Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Съвкупен брой акции, обект на сделката: 1 000 000
Цена за една акция: 1.00 лева
Валута на сделките: BGN
Дата и час на регистриране на прехвърлянето: 01.10.2015 г., 11:00 часа
Дата на сетълмент: 01.10.2015 г.
Дата на публикуване: 01.10.2015 г.