Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Кредит Асет Жилище

Кредит Асет Жилище

 • Висок максимален размер;
 • Дълъг срок на изплащане;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива – фиксирани за първите 2 години и прозрачно формирани от EURIBOR + фиксирана надбавка за останалия период;
 • По-нисък лихвен процент при ползване на пакетни програми "Асет Предимство" или "Асет Предимство+";
 • По-нисък лихвен процент при превод на трудово възнаграждение;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Възможност за безплатно издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard, при преференциален лихвен процент от 10%;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн

Кредит Асет Жилище има за цел финансиране на покупка или строителство на жилищен имот, ремонтни и/или довършителни работи, реконструкция, рефинансиране на аналогични жилищни кредити, предоставени от други банки.

 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: от BGN 20 000 / EUR 10 000 до BGN 300 000 / EUR 150 000;
 • Срок на издължаване – до 30 години;
 • Гратисен период – до 12 месеца;
 • Начин на погасяване - анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляваща лихва;
 • Обезпечение: първа по ред ипотека върху новозакупения или друг жилищен имот с разрешение за ползване.

Годишен лихвен процент:

 • Кредитополучателят отговаря с цялото си имущество
Лева Евро
За първите две години - фиксиран лихвен процент:
3.20% 3.20%
След изтичане на първите две години, при анюитетни вноски:
BGN: 6 м. EURIBOR  + 3.75 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR  + 3.75 пр. п.
След изтичане на първите две години, при равни вноски по главницата:
BGN: 6 м. EURIBOR  + 4.00 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR  + 4.00 пр. п.

Посочените лихвени нива са с включени отстъпки и са приложими при изпълнение на следните условия:

 • 0.25 пр. п. отстъпка при превод на работна заплата;
 • 0.25 пр. п. допълнителна отстъпка при избор на пакетна програма Асет Предимство +;
 • 0.25 пр. п. при издаване на кредитна карта MasterCard Standard. 

 

 • Кредитополучателят отговаря до размера на обезпечението по договора
Лева Евро
За първите две години - фиксиран лихвен процент:
8.25% 7.75%
След изтичане на първите две години, при анюитетни вноски:
BGN: 6 м. EURIBOR + 8.50 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR + 8.50 пр. п.
След изтичане на първите две години, при равни вноски по главницата:
BGN: 6 м. EURIBOR + 9.50 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR + 9.50 пр. п.

След изтичане на първите две години от срока на кредита, годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (6-месечен EURIBOR за кредити в лева и евро) + посочените по-горе фиксирани надбавки.

Ценови отстъпки:

Възможност за ползване на допълнителна отстъпка от лихвения процент, при изпълнение на следните изисквания:

Отстъпка 0.25 пр. п. Отстъпка 0.15 пр. п.

1. Ползване на пакетна програма за физически лица "Асет Предимство +".

1. Ползване на пакетна програма за физически лица "Асет Предимство".

 

Отстъпка 0.25 пр. п.
2. Превод на работна заплата по сметка в банката за лицата, доказващи доход на база трудови правоотношения.

 

Отстъпка 0.25 пр. п.
3. При издаване на кредитна карта MasterCard Standard .

Отстъпките по 1., 2. и 3. могат да се прилагат кумулативно.

 

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 120 лева;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 100 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка - 2 лева;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лева;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лева.

 

ГПР е 4.14% при кредит за 50 000 евро, с пълна отговорност на потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца. Изчислението е при фиксиран лихвен процент за първите две години в размер на 3.45% и променлив лихвен процент за останалия срок в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 4.00 пр. п., при превод на трудово възнаграждение и ползване на пакетна програма  "Асет Предимство +". Месечна анюитетна вноска за първите 24 месеца: 288.70 евро. Месечна анюитетна вноска за останалия период: 301.72 евро. Общо дължима сума: 73 264.83 евро. Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 31.03.2018 г. е -0.270%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

Отстъпка 0.25 пр. п.
2. Превод на работна заплата по сметка в банката за лицата, доказващи доход на база трудови правоотношения.
0.25 пр. п. при издаване на кредитна карта MasterCard Standard

 

 1. Данни за кредитора: Интернешънъл Асет Банк АД, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" №81-83.
 2. Цели, за които може да се използва кредитът:
 • За покупка или строителство на жилищен имот, за ремонтни и/или довършителни работи и реконструкция;
 • За ремонтни и/или довършителни работи и реконструкция (само за придобити в рамките на последните 24 месеца имоти);
 • За рефинансиране на аналогични жилищни кредити, предоставени от други банки.
 3. Видове обезпечения, включително, когато е приложимо, възможността тези обезпечения да са на територията на друга държава членка: 

Първа по ред ипотека върху новозакупения или друг жилищен имот с разрешение за ползване, собственост на потребителя или трето лице, находящ се на територията на република България, в градските жилищни райони.

 

Банката приема за обезпечение недвижими имоти, за които няма вписани противопоставими на Банката права.

 

Когато стойността на обезпечението спадне под минимално изискуемия от Банката марж от 120%, Банката може да изиска допълнително обезпечение.  

 4. Възможен срок на договора за кредит: До 30 години. (Сборът от възрастта на клиента към момента на кандидатстване и срока на кредита не тряба да надхвърля 65 години.).
 5. Потребителят разполага със срок не по-малко от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит.  Да.
 6. Вида на лихвения процент - фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с кратко описания на характеристиките на фиксирания и/или на променливия лихвен процент, включително и свързаните с тях последици за потребителя:

1. При договор за кредит, при който при принудително изпълнение потребителят носи отговорност поен процент:

 • BGN: 4.15%;
 • EUR: 3.95%.

След изтичане на първите две години:

 

При равни вноски по главницата:

 • BGN: 6 м. EURIBOR + 4.75 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 4.75 пр. п..

При  анюитетни вноски:

 • BGN: 6 м. EURIBOR + 4.50 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 4.50 пр. п..

 

2. При договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от потребителя със съгласие на кредитора:

 

За първите 2 години - фиксиран лихвен процент:

 • BGN: 8.25%;
 • EUR: 7.75%.

 

След изтичане на първите две години:

 

При равни вноски по главницата:

 • BGN: 6 м. EURIBOR + 9.50 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 9.50 пр. п..

 При анюитетни вноски:

 • BGN: 6 м. EURIBOR + 8.50 пр. п.;
 • EUR: 6 м. EURIBOR + 8.50 пр. п..

 

За всички кредити по т. 1 и т. 2, лихвените проценти след втората година са променливи и се формират от сбора на 6 м. EURIBOR и фиксираната надбавка.

 

Фиксираният лихвен процент е непроменен за целия или определен период на кредита и неговото предимство е, че покачването на лихвите през периода не оказва влияние върху погасителните вноски. При спадане на ливхите, обаче, потребителят ще продължи да изплаща своя кредит по лихвата, по която е подписан договора.

 

Променливият лихвен процент следва динамиката на пазара. Недостатъкът на този тип лихви се проявява, когато пазарните индекси започнат да отбелязват ръст. Тогава погасителните вноски по кредита се коригират, като приемат по-високи стойности.

 

Референтният лихвен процент е пазарен индекс, представляващ „бенчмарк за лихвен процент“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014.

 

Пазарният индекс е 6-месечен EURIBOR.

 

Администратор на пазарния индекс е Европейският паричен институт (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu) към Европейската Банкова Асоциация.

 

Последици от приложението на пазарния индекс – пазарният индекс е променлива величина, котирана от независима за страните по договора трета страна. В тази връзка, посоченият в стандартизирания европейски формуляр годишен процент на разходите (ГПР) подлежи на промяна, в случай че котираната стойност на приложимия пазарен индекс по Вашия кредит се промени. Референтният лихвен процент се определя и актуализира съгласно приложимата от банката Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити на физически лица – потребители и Плана на банката за определяне на действията, които ще се предприемат в случай на съществена промяна на използваните пазарни индекси или спиране на тяхното изготвяне.

 7. Чуждестранната валута или валути, когато е приложимо за кредита, включително разяснения на рисковете от възможни движения в обменния курс на чуждестранната валута или валути, които може да се отразят върху размера на общата сума, дължима от потребителя; изискването не се прилага за кредити, предлагани в евро на потребител, чийто доход е в левове, и за кредити, предлагани в левове на потребител, чийто доход е в евро: Банката предоставя кредити в лева и евро на потребителите с доходи в лева и евро.
 8. Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита:

ГПР е 4,54% при кредит за 50 000 евро с пълна отговорност за потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца при анюитетен погасителен план. Изчислението е при фиксиран лихвен процент за първите две години в размер на 3.95% и променлив лихвен процент, в размер на 6-месечен EURIBOR + 4.50 пр. п. Стойността на индекса към 31.03.2018 г. е -0.270%, като за изчислението е приеата стойност "0" (нула).

 

Обща дължима сума: 75 708.96 евро.

 

Общи разходи по кредита: 25 708.96 евро.

 9. Възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит:

 

Такса за изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот (предложен като обезпечение) от независим сертифициран оценител.

Съответните дължими нотариални и държавни такси във връзка с обезпечението.

Възможни такси и разноски по ГПК.

 10. Начините за изплащане на кредита, включително пример за броя, периодичността и размера на погасителните вноски:

Видовете погасителни планове са следните:

 • На равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • На равни анюитетни месечни вноски, включително лихва и главница;

 

Кредитът се изплаща на месечни вноски, (до 360 месечни вноски), независимо от избрания вид на погасителен план.

 

В примера даден по т. 8, месечните вноски са 240 анюитетни месечни вноски в следните размери:

 • Месечна вноска за първите 24 месеца: 301.68 евро.
 • Месечна вноска за останалия период от време: 315.05 евро.
 11. При кредити с плащане само на дължимата лихва - ясен и точен текст, че спазването на сроковете и условията на договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредита: Не е приложимо.
 12. Условията, пряко свързани с предсрочно погасяване на кредита:

Дължи се комисиона от:

 • 1% при предсрочно погасяване на кредита преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • 0% след това.
 13. Когато е необходимо оценка на имота - кой осигурява извършването на оценката и дали възникват разходи за потребителя: Необходима е оценка на предоставеното за обезпечение имущество. Тя се извършва от сертифициран външен оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители и посочен в утвърден от Банката списък, за сметка на потребителя е и е включена в цената от посочения представителен пример по т. 8.
 14. Допълнителните услуги, които потребителят е длъжен да ползва, за да получи кредита или за да получи кредита при предлаганите условия, и когато е приложимо, разяснение, че потребителят има право да ползва допълнителните услуги от друго лице, различно от кредитора:

Задължително условие за сключване на договора за кредит е сключване на имуществена застраховка на приетото обезпечение в полза на Банката, за всички относими застрахователни рискове, съгласно Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители - за целия срок на кредита. За да е безплатна за потребителя, застраховката следва да се сключи със ЗАД "Асет Иншурънс" АД.

 

Банката предлага пакети "Асет Предимство"/"Асет Предимство+". Ползването на пакети води до намаляване на описания по-горе лихвен процент по кредита. Сключването на договор за пакета с допълнителни услуги не е задължително условие за сключване на договора за кредит. В случай че има сключен договор за пакет с допълнителни услуги и Потребителят прекрати действието му по време на действие на договора за кредит, лихвеният процент по кредита се променя на стандартния за продукта, без ползването на отстъпката.

 

Потребителят открива и поддържа разплащателна сметка за обслужване на кредита.

 15. Предупреждение за възможните последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит: Банката има право да обяви част/целият кредит за предсрочно изискуем, в т.ч. да начислява обезщетение върху предсрочно изискуемата сума и да пристъпи към принудително изпълнение върху учреденото обезпечение по договора или върху цялото имущество на потребителя в съответствие с избраната от потребителя отговорност по договора и съгласно условията по "Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители".

 

X
X
 

За част от срока на искания от Вас кредит, лихвеният процент е променлив и е формиран като сбор от лихвена база (референтен лихвен процент, представляващ бенчмарк съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011) и фиксирана надбавка. Пазарният индекс (бенчмарк) по искания от Вас кредит е 6-месечен EURIBORи неговият администратор е "European Money Markets Institute" (EMMI).Стойността на пазарния индекс EURIBORе обявен на общодостъпни водещи финансови сайтове, като: www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html;www.euribor-rates.eu

 

Информация за стойността на референтния лихвен процент за кредити на потребители може да намерите на Интернет страницата на Банката (http://www.iabank.bg/bg/tariffs).

 

В тази връзка, действително приложимият годишен процент на разходите (ГПР) може да се различава от посочения в преддоговорната информация, в случай, че пазарният индекс (бенчмарк) по Вашия кредит се промени. При промяна на референтния лихвен процент (бенчмарк) размерът на вноските Ви, в това число размерът на общото оскъпяване на кредита, може да бъде увеличен или намален, в зависимост от стойността на промяната.

 

 

Референтният лихвен процент е пазарен индекс, представляващ „бенчмарк за лихвен процент“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014.

 

Пазарният индекс е 6-месечен EURIBOR.

 

Администратор на пазарния индекс е Европейският паричен институт (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu) към Европейската Банкова Асоциация.

 

Последици от приложението на пазарния индекс – пазарният индекс е променлива величина, котирана от независима за страните по договора трета страна. В тази връзка, посоченият в стандартизирания европейски формуляр годишен процент на разходите (ГПР) подлежи на промяна, в случай че котираната стойност на приложимия пазарен индекс по Вашия кредит се промени. Референтният лихвен процент се определя и актуализира съгласно приложимата от банката Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити на физически лица – потребители и Плана на банката за определяне на действията, които ще се предприемат в случай на съществена промяна на използваните пазарни индекси или спиране на тяхното изготвяне.

X
 

       Такса за изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот (предложен като обезпечение) от независим сертифициран оценител.

 

       Съответните дължими нотариални и държавни такси във връзка с обезпечението.

Топ оферта по ипотечен кредит „Асет Жилище“ предлага изключително изгодни условия и е предназначена за всички клиенти на банката, осигуряващи се на максималния за страната осигурителен праг -  над 2 600 лв.  

 

Годишен лихвен процент:

 • Кредитополучателят отговаря с цялото си имущество
Лева Евро
За първите две години - фиксиран лихвен процент:
2.70% 2.70%
След изтичане на първите две години, при анюитетни вноски:
BGN: 6 м. EURIBOR  + 3.25 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR  + 3.25 пр. п.
След изтичане на първите две години, при равни вноски по главницата:
BGN: 6 м. EURIBOR  + 3.50 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR  + 3.50 пр. п.

Посочените лихвени нива са с включени отстъпки и са приложими при изпълнение на следните условия:

 • 0.75 пр. п. отстъпка при превод на работна заплата;
 • 0.25 пр. п. допълнителна отстъпка при избор на пакетна програма Асет Предимство +;
 • 0.25 пр. п. при издаване на кредитна карта MasterCard Standard. 

   

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – без такса;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 60 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка - 2 лева;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лева;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лева.

 

ГПР е 3.47% при кредит за 50 000 евро, с пълна отговорност на потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца. Изчислението е при фиксиран лихвен процент за първите две години в размер на 2.70% и променлив лихвен процент за останалия срок в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 3.25 пр. п., при превод на трудово възнаграждение, ползване на пакетна програма  "Асет Предимство +" и при издаване на кредитна карта MasterCard Standard.  Месечна анюитетна вноска за първите 24 месеца: 269.85 евро. Месечна анюитетна вноска за останалия период: 282.33 евро. Общо дължима сума: 69 194 евро. Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 31.03.2018 г. е -0.270%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

 

Mоже да се интересувате от: