Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Потребителски кредит с превод на работна заплата

Потребителски кредит с превод на работна заплата

Без проследяване на целевото разходване на средствата;

 • Без такса за първоначално приемане на документи за клиенти с доказан максималeн осигурителен доход;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна безконтактна дебитна карта Debit Mastercard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.

Потребителският кредит с превод на работна заплата се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.

 

 Кредитът се предоставя на:

 • пълнолетни, дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, работещи на безсрочен трудов договор, които не са в изпитателен срок;
 • еднолични търговци;
 • физически лица, получаващи доходите си от стопанска дейност и други дейности по граждански правоотношения;
 • свободни професии – нотариуси, лица на частна медицинска практика и др.;
 • лица в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи.
 •  Максимален размер:

       - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход - 2 600 лева: до 45 000 лева или равностойността  в евро;

       - За клиенти с доказан  осигурителен доход от 800 до 2599 лева: до 25 000 лева или равностойността в евро.

 •  Минимален размер:

       - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход - 2 600 лева: 5 000 лева или равностойността в евро;

       - За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 до 2599: 1 000 лева или равностойността в евро.

 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване – до 144 месеца;
 • Начин на погасяване:

          равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница;

          равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;

 • Гратисен период: по преценка на Банката и в зависимост от желанието на клиента.
 • Обезпечение:

      - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход - 2 600 лева, за суми до 30 000 лева – залог на вземане по трудов договор;

      - За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 до 2 599 лева, за суми до 15 000 лева – залог на вземане по трудов договор;

      - За клиенти с доказан максимален осигурителен доход - 2 600 лева, за суми над 30 001 лева – 1 съдлъжник физическо или юридическо лице и залог на вземане по трудов договор;

      - За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 до 2 599 лева, за суми над 15 001 лева – 1 съдлъжник физическо или юридическо лице и залог на вземане по трудов договор.

 • По преценка на Банката е възможно да се изиска и втори съдлъжник.
Лева Евро
 За клиенти с доказан максимален осигурителен доход 2 600 лева
За първите 2 години: 6.00%, след това 6 м. EURIBOR + 6.15% За първите 2 години: 6.00%, след това 6 м. EURIBOR + 6.15% 
  За клиенти с доказан осигурителен доход от 1 500 до 2 599 лева
За първите 2 години: 6.70%, след това 6 м. EURIBOR + 7.15% За първите 2 години: 6.70%, след това 6 м. EURIBOR + 7.15%
За клиенти с доказан осигурителен доход от 800 до 1499 лева
За първите 2 години: 7.70%, след това 6 м. EURIBOR + 7.15% За първите 2 години: 7.70%, след това 6 м. EURIBOR + 7.15%

Преференциалният лихвен процент, се предоставя при сключена една от двете пакетни програми:

 

1. Пакетна програма „Асет Предимство +“;

2. Пакетна програма „Асет Предимство“.

 

Ако няма открита пакетна програма, лихвеният процент се увеличава с 1.00%.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (6-месечен EURIBOR за кредити в лева и евро) + посочената по-горе фиксирана надбавка.

 

 Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи за клиенти с доказан максимален осигурителен доход 2 600 лева – Без такса;
 • за първоначално приемане на документи за клиенти с доказан осигурителен доход от 800 до 2 599 лева – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 30 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка – 2 левa. 

 

ГПР е 6.59% при кредит за 15 000 лева, отпуснат за срок от 120 месеца. Изчислението е на база фиксиран лихвен процент в размер на 6,00% за първите две години и променлив лихвен процент в размер на 6-месечен EURIBOR + 6,15 пр. п. за останалия период. Месечна анюитетна вноска за първите 24 месеца: 166.54 лева. Месечна анюитетна вноска за останалия период: 167,46 лева. Общо дължима сума: 20 342.69 лева. Стойността на индекса към 31.03.2018 г. възлиза на -0,270%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

Mоже да се интересувате от: