Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Микроплан

Асет Микроплан

Ново

Асет Микроплан е бизнес кредит за оборотни средства с анюитетни погасителни вноски и цел –  финансиране на текущи нужди.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, ЕТ или регистрирани земеделски производители, клиенти на Банката, с бизнес история не по-малко от 12 месеца, както и нови клиенти, с бизнес история не по-малко от 24 месеца като завършени периоди и данъчни декларации за тях.

 • По-ниски лихвени нива;
 • По-добри контрол и планиране на фирмените финанси;
 • Възможност за ползване на кредит с по-дълъг срок на погасяване;

 

 • Без изискване за ипотечно обезпечение;
 • Без предоставяне на разходооправдателни документи;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;

 

 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройство в обект на фирмата;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер на кредита: до BGN 30 000 / EUR 15 000;
 • Срок на издължаване: до 36 месеца;
 • Начин на погасяване: с месечни анюитетни вноски;
 • Обезпечение:
  - За кредити с лимит до BGN 15 000 / EUR 7 500 – привличане на собственика на капитала на юридическото лице за съдлъжник по кредита.
  - За суми над BGN 15 000 / EUR 7 500 допълнително се изисква привличане на съдлъжник, различен от собственика на капитала на кредитоискателя или залог на МПС или залог на други дълготрайни или краткотрайни материални активи.

Годишен лихвен процент:

  Лева  Евро 
Плаващ лихвен процент  РЛП + надбавка, не по-малко от 8.75%

6м. EURIBOR + надбавка, не по-малко от 8.25%

 

Такси и комисиони:

 

Mоже да се интересувате от: