Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Микрокредит

Асет Микрокредит

Асет Микрокредит е бизнес овърдрафт по фирмени разплащателни сметки, позволяващ на клиентите на Банката да превишават салдото си по разплащателна сметка до предварително договорен лимит. Кредитът се предоставя за покриване на временен недостиг на собствени средства, като максималният му размер се определя в зависимост от обезпечението (съдлъжник/ци).

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, ЕТ или регистрирани земеделски производители, клиенти на Банката, с бизнес история не по-малко от 12 месеца, както и нови клиенти, с бизнес история не по-малко от 24 месеца като завършени периоди и данъчни декларации за тях.

 • Улеснена процедура за покриване на временен недостиг на собствени средства;
 • Без изискване за ипотечно обезпечение;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за автоматично удължаване на срока за издължаване, в рамките на до 3-годишен период;
 • При усвояване не е нужно представяне на разходооправдателни документи (изключение за регистрирани земеделски производители);
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
  Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: до BGN 30 000 / EUR 15 000;
 • Срок на издължаване: до 12 месеца, с възможност за автоматично удължаване в рамките на до 36 месечен период;
 • Начин на погасяване: автоматично погасяване с получаване на суми по разплащателната сметка;
 • Обезпечение:
  - за кредити с лимит до BGN 15 000 / EUR 7 500 – привличане на собственика на фирмата за
    съдлъжник по кредита;
  - за кредити над BGN 15 000/ EUR 7 500 – съдлъжник по кредита (физическо или юридическо
    лице), различен от собственика на фирмата, залог на МПС – до 3 г. от датата на
    първоначална регистрация, или залог на други КМА/ДМА

Годишен лихвен процент:

  Лева Евро
Плаващ лихвен процент РЛП + надбавка, не по-малко от 9.25% 6м. EURIBOR + надбавка, не по-малко от 8,75%

 


Такси и комисиони:

Mоже да се интересувате от: