Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Оповестяване

Оповестяване

Във връзка с приложението на част осма от Регламент (ЕС) №575/2013 и прилагайки Насоките на ЕВА/2016/11 относно изискванията за оповестяване на информация съгласно осма част от Регламента, Интернешънъл Асет Банк АД публично оповестява информация по отношение на основните рискови показатели в Банката. Оповестяването включва изчерпателна информация за събития, позволяващи на участниците на пазара да правят оценка на ключова за Банката информация, като мащаби и разнородност на дейността й, регулаторен капитал, степени на риск, процеси на оценка и управление на риска и на тази основа – на рисковия профил на Банката.

 

Целта на оповестяването е да повиши информираността на клиентите на Банката за поетите от нея рискове и как тя оценява и управлява рисковете, съпътстващи дейността й.

 

Съблюдавайки нормативните изисквания, Интернешънъл Асет Банк АД оповестява на официалната интернет страница на Банката информация относно:

          1. приложно поле;

          2. цели и политики за управление на риска;

          3. информация за обхвата на прилагане на регулаторната рамка;

          4. собствен капитал;

          5. капиталови изисквания;

          6. мерки за макропруденциален надзор;

          7. кредитен риск и обща информация относно редуциране на кредитния риск (CRM);

          8. кредитен риск и редуциране на кредитния риск при стандартизирания подход;

          9. кредитен риск и редуциране на кредитния риск при вътрешнорейтинговия подход;

         10. кредитен риск от контрагента;

         11. свободни от тежести активи;

         12. пазарен риск;

         13. експозиция към операционен риск;

         14. експозиции в капиталови инструменти, които не са включени в търговския портфейл;

         15. експозиция към лихвен риск по позиции, които не са включени в търговския портфейл;

         16. експозиция по секюритизиращи позиции;

         17. отношение на ливъридж;

         18. възнаграждения;

         19. разпространяване на информацията.

 

На официалната интернет страница на Банката е публикуван и Годишният финансов отчет на Банката за 2018 година, изготвен в съответствие с Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз.

 

Информация за оповестяване за 2018 година.

 

Политика на Интернешънъл Асет Банк АД за борба с подкупите и корупцията.