Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Приемам
Оповестяване

Оповестяване

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Закона за кредитните институции, във връзка с приложението на част осма от Регламент (ЕС) №575/2013, Интернешънъл Асет Банк АД публично оповести информация за събития, позволяващи на участниците на пазара да правят оценка на ключова за Банката информация, като мащаби и разнородност на дейността й, капитал, степени на риск, процеси на оценка и управление на риска и на тази основа – на рисковия профил на институцията.

Целта на оповестяването е да повиши информираността на клиентите на Банката за поетите от нея рискове и как тя оценява и управлява рисковете, съпътстващи дейността й.

Съблюдавайки нормативните изисквания, Интернешънъл Асет Банк АД оповестява на официалната интернет страница на Банката информация относно:

 • приложно поле;
 • цели на управлението на риска и политика по управление на риска;
 • собствен капитал;
 • капиталови изисквания;
 • експозиция към кредитен риск от контрагента;
 • капиталови буфери;
 • показатели от глобално системно значение;
 • корекции за кредитен риск;
 • свободни от тежести активи;
 • използване на АВКО;
 • експозиция към пазарен риск;
 • експозиция към операционен риск;
 • експозиции в капиталови инструменти, които не са включени в търговския портфейл;
 • експозиция към лихвен риск по позиции, които не са включени в търговския портфейл;
 • експозиция по секюритизиращи позиции;
 • признаването за надзорни цели на вътрешните модели и техниките за редуциране на кредитния риск;
 • политика за възнагражденията;
 • ливъридж;
 • изисквания във връзка с използването на конкретни инструменти или методологии;
 • политика за подбор и оценка на членовете на ръководните органи на Интернешънъл Асет Банк АД.


На официалната интернет страница на Банката е публикуван и Годишният финансов отчет на Банката за 2016 година, изготвен в съответствие с Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз.

 

Информация за оповестяване за 2016 година.

 

Политика на Интернешънъл Асет Банк АД за борба с подкупите и корупцията.